Laden...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 3D virtueletour Handelend onder de naam GeWoon B.V. 

GeWoon B.V.
Ootmarsumseweg 321
7667 PB Reutum
Tel: 0541-297230
E-Mail : info@dvirtueletour.nl

ARTIKEL 1 DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3Dvirtueletour! B.V., statutair gevestigd te Reutum, alsmede haar medewerkers betrokken bij de uitvoering van de Opdracht. 

Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan Opdrachtnemer. 
Opdracht: de overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: - het visualiseren van vastgoed middels fotografie, video, digitale tekening, alsmede toekomstige (digitale) technieken e.d.; en/of - het digitaal tekenen van plattegronden van vastgoed, alsmede het interactief maken van deze plattegronden; en/of - het digitaal bewerken en koppelen van visualisaties van vastgoed door onder meer het realiseren van 360° fotografieen 360 graden video en een koppeling van plattegrond aan foto’s en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt; en/of - het aanleveren van visualisaties op harddisk of door middel van hosting, alsmede het plaatsen van visualisaties op apparatuur of op externe websites, o.a. funda.nl; en/of - het inmeten van een woning of bedrijfspand op locatie, alsmede het opstellen van het meetrapport naar aanleiding van de inmeting. 
Vergoeding: de vergoeding waartoe Opdrachtnemer in verband met de Opdracht(en), dan wel in verband met verkoop van producten gerechtigd is. 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op alle tot stand gekomen Opdrachten die Opdrachtgevers aan de Opdrachtnemer verstrekken en die door de Opdrachtnemer zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle in het kader daarmee verband houdende werkzaamheden van Opdrachtnemer inclusief eventuele verkoop van goederen door Opdrachtnemer, ongeacht of deze werkzaamheden of verkopen plaatsvinden op grond van een schriftelijk of mondeling aangegane overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan wel een op afstand tot stand gekomen Opdracht. 
2.2 Onder ´schriftelijk´ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan berichten verzonden per e-mail. 
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle bestuurder(s) en (middellijke) aandeelhouder(s) van Opdrachtnemer alsmede ten behoeve van alle personen die voor de Opdrachtnemer werkzaam zijn, zowel werknemers van Opdrachtnemer als ingeschakelde derden. 2 

2.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Opdracht en deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerder gemaakte afspraken of aangegane Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk partijen anders overeenkomen. 
2.5 Indien enige bepaling deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg worden vervangen voor een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn op ieder moment digitaal beschikbaar via de website van Opdrachtnemer (www.3dvirtueletour.nl). In het geval de Opdrachtgever een consument is zal de tekst van deze algemene voorwaarden vóór definitieve Opdrachtverlening beschikbaar worden gesteld middels verwijzing naar de vindplaats. Op verzoek zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden toegezonden. 

ARTIKEL 3 OFFERTES, AANBIEDINGEN 
3.1 Het enkel uitbrengen van een aanbieding of offerte door Opdrachtnemer, verplicht Opdrachtnemer niet tot het aangaan van een Opdracht, deze zijn derhalve vrijblijvend. 
3.2 Indien een aanbod of offerte een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 3.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden de Opdrachtnemer niet. 
ARTIKEL 4 OPDRACHT 4.1 Een Opdracht wordt aangevraagd door Opdrachtgever door invoering in het bestelsysteem van Opdrachtnemer, op welk moment de opdracht tot stand komt. Dit bestelsysteem is te vinden op 3Dvirtueletour.nl. Aanvang van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer kan als aanvaarding van de Opdracht worden beschouwd. 
4.2 Een eenmaal door Opdrachtgever zijnde een niet- natuurlijke persoon verstrekte Opdracht kan niet worden herroepen c.q. beëindigd. Indien herroeping c.q. beëindiging toch plaatsvindt is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd. Herroeping c.q. beëindiging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld onder opgave van redenen. 4.3 Een eenmaal door Opdrachtgever zijnde natuurlijk persoon verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts worden herroepen c.q. beëindigd tot 24 uur, zijnde 1 werkdag, voor de afspraak tot uitvoering van de Opdracht. Indien Opdrachtgever de verstrekte Opdracht niet tijdig herroept c.q. beëindigd, wordt door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever € 50,- exclusief BTW in rekening gebracht. Indien de Opdrachtgever de Opdracht herroept c.q. beëindigd binnen de juiste termijn, geschiedt dit kosteloos. 4.4 De Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan 3 

zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder begrepen het stellen van zekerheid door Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen. Het stellen van nadere voorwaarden naar aanleiding van dit onderzoek kan ook na het aangaan van de Opdracht plaatsvinden. 
4.5 In de Opdracht wordt een gemiddeld aantal visualisaties vermeld met de daaraan verbonden vergoeding(en). Deze vergoeding is gebaseerd op een bezoek van de fotograaf/3Dscanner van 2.0 uur. Indien bij uitvoering van de Opdracht blijkt dat de fotograaf/3dScanner langer bezig is vanwege de complexheid c.q. de omvang van het object, c.q. indien blijkt dat meer visualisaties dan het gemiddelde aantal nodig zijn of gewenst zijn, is de Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd voor dit extra werk, bestaande uit een uurtarief ad € 75,- exclusief BTW x het aantal uren boven 2.0 uur). 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
5.1 Een Opdracht houdt voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting in om de Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, rekening houden met de belangen van Opdrachtgever. Een Opdracht houdt geen resultaatverplichting voor Opdrachtnemer in.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het staat Opdrachtnemer vrij de Opdracht onder zijn verantwoordelijkheid (mede) te laten uitvoeren door derden. 
5.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze de uitvoering van de Opdracht nodig is, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt. Bij gebreke hiervan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de opschorting voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
5.4 Indien van de Opdracht tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in visualisaties, onderdeel uitmaakt, betreft het slechts een indicatieve aanduiding waar door Opdrachtnemer geen garantie op juistheid en/of volledigheid op wordt gegeven. Opdrachtnemer zal uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het inmeten en weergeven van maten in visualisaties. 
5.5 Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie. 
5.6 Na uitvoering van de Opdracht worden de geproduceerde visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever, in de vorm van een mp4-, PDF- of JPEG file. 
5.7 Derden hieronder wordt verstaan : ZZp-ers of media bedrijven die voor Gewoon B.V. opdrachten uitvoeren, het is ook ten strengste verboden voor deze Derden om rechtstreeks opdrachten voor hun klanten uit te voeren op straffe van een nader te bepalen geldboete per overtreding. 

ARTIKEL 6 INTELLECTUELE EIGENDOM 
6.1 Alle rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties, waaronder niet-limitatief begrepen de bewerkte en onbewerkte foto’s, plattegronden en 360° video/ fotografie en 3Dvirtueletour ook wel genoemd Matterport alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d., komen toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever stemt er mee in dat de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden/direct marketing waarvoor op grond van de privacy-wetgeving toestemming (door derden) vereist kan zijn. Ontbreken van toestemming door derden laat de betalingsverplichting 4 

van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtnemer wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer geldend kunnen maken. 
6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtgever geproduceerde visualisaties als bedoeld in lid 6.1 aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht dan wel door Opdrachtnemer geïnitieerd. 6.3 In het geval Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd op kosten van Opdrachtgever verdere publicatie van de visualisatie te (laten) staken en is Opdrachtgever verplicht alle aan hem ter beschikking gestelde visualisaties te retourneren aan Opdrachtnemer dan wel te vernietigen, naar keuze van Opdrachtnemer. 

ARTIKEL 7 BETALING 
7.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders vermeld. 
7.2 Betaling van de overeengekomen vergoeding dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van Opdrachtnemer binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke van een termijnvermelding op de factuur geldt een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum. 
7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 7.2 genoemde termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht vanaf dat moment wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument), wordt deze rente met 1% verhoogd. Een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer. 
7.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument) , worden de buitengerechtelijke incassokosten bij deze vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €500,00, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling vereist is. 
7.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in de Opdracht overeen te komen dat Opdrachtgever een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de vergoeding verschuldigd is vóór aanvang van uitvoering van de Opdracht.
7.6 Bij grote opdrachten boven de €3500,-- moet er altijd 50 % vooruit worden betaald.  
7.7 De Tour van Matterport is 1 jaar geldig, naar een jaar word deze uit automtische verwijderd. Na betaling van €25,- Excl Btw ( Serverkosten) kan deze worden verelengt met 1 jaar of meerdere jaren. 

ARTIKEL 8 OPSCHORTINGSRECHT 
Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de ter beschikkingstelling dan wel openbaarmaking van visualisaties, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de ter beschikking stelling pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. 
. 5 

ARTIKEL 9 OVERMACHT 
9.1 De duur van de (uitvoering van de) Opdracht kan worden beïnvloed door factoren die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, zoals de kwaliteit van de informatie verschaft door Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever of derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden. De termijnen waarbinnen de Opdracht zou moeten worden verricht, zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk in de Opdracht is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming in geval van blijvende overmacht. 9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade geleden door Opdrachtgever in geval van vertraging of niet nakoming veroorzaakt door overmacht. 

ARTIKEL 10 GARANTIE 
10.1 Opdrachtnemer garandeert uitsluitend dat de visualisaties op het tijdstip van terbeschikkingstelling zullen voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties en dat geen functionaliteit in de visualisaties is aangebracht door Opdrachtnemer die schade kan toebrengen aan programmatuur of data. Garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig gebruik of doel zijn uitdrukkelijk uitgesloten alsook dat de visualisaties beschikbaar zullen zijn zonder onderbrekingen. Gedurende een periode van 1 maand na terbeschikkingstelling van de visualisaties is Opdrachtgever gehouden naar beste vermogen eventuele substantiële gebreken in de visualisaties bij het niet voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties te herstellen, indien nodig door het vervangen van de visualisaties. Dit herstel zal gratis worden uitgevoerd mits de verschuldigde vergoedingen tijdig zijn voldaan. Opdrachtnemer kan kosten voor herstel in rekening brengen in het geval van gebruiksfouten of andere Opdrachtnemer niet toe te rekenen oorzaken. Na afloop van de genoemde 1 maand zal Opdrachtnemer niet gehouden zijn tot herstel tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID 
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. 
11.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 
11.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan 4 maal het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding, met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis. 
11.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde 6 

Opdracht. 
ARTIKEL 12 VERVALTERMIJN 
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Opdracht(en) door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

ARTIKEL 13 PERSOONSGEGEVENS 
13.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan en soms moet Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken. 
13.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening en om Opdrachtgever in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over (diensten en producten van) Opdrachtnemer. 
13.3 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens eventueel in combinatie met (gegevens verkregen naar aanleiding van analyse van) de visualisaties te verstrekken aan commerciële derden, teneinde deze derden in de gelegenheid te stellen Opdrachtgever te benaderen met informatie over (diensten en producten van) deze derde, zogenaamde direct marketing. 
ARTIKEL 14 RECHTS- EN FORUMKEUZE 
14.1 Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is. 
14.3 In afwijking van het bepaalde in lid 14.2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.